Νέες ημέρες Καριέρας για τουλάχιστον 100 προσλήψεις προσωπικού ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Ryanair, ενώ προσωπικό αναζητούν και οι δήμοι Παύλου Μελά και Θέρμης.

Νέες ημέρες καριέρα για θέσεις που δεν χρειάζεται να έχει κανείς προϋπηρεσία πραγματοποιεί η CrewLink για λογαριασμό της Ryanair σε Θεσσαλονίκη, Κύπρο, Αθήνα και Χανιά. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις πόλεις και τις ημερομηνίες, ενώ στους συνδέσμους υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής.

07/06/2017      Thessaloniki  http://bit.ly/2lAjxe3

07/06/2017      Limassol (Cyprus) http://bit.ly/2lAjxe3

08/06/2017      Athens  http://bit.ly/2lAjxe3

09/06/2017      Chania  http://bit.ly/2lAjxe3

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου στο Δημοτικό Κολυμβητήριο του Δήμου Παύλου Μελά Ν. Θεσσαλονίκης
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

4 ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με ειδικότητα Κολύμβηση

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να συνυποβάλλουν τα δικαιολογητικά για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), καθώς επίσης φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης τα οποία ορίζονται ως εξής:

  1. Εμπειρία (βεβαίωση εμπειρίας συνοδευόμενη από αποδεικτικά ασφαλιστικού φορέα, ή δελτία παροχής υπηρεσιών) για κάθε πλήρη μήνα απασχόλησης X 10 μονάδες
    Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων. Η εμπειρία που θα προσμετρηθεί πρέπει να έχει αποκτηθεί ύστερα από την απόκτηση των απαιτούμενων προσόντων με τα οποία συμμετέχει ο υποψήφιος.
  2. Ανεργία (βεβαίωση ΟΑΕΔ)
    για κάθε πλήρη μήνα και έως 12 μήνες Χ 10 μονάδες
  3. Βαθμός τίτλου σπουδών Χ 5 μονάδες (το αριθμητικό αποτέλεσμα που θα προκύψει θα έχει έως δύο δεκαδικά ψηφία). Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία η σειρά μεταξύ των υποψηφίων θα καθοριστεί με δημόσια κλήρωση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Παύλου Μελά, Λαγκαδά 221, ΤΚ 56430 Σταυρούπολη Νομού Θεσσαλονίκης, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Αθλητισμού-Πολιτισμού, υπόψη κας Παρασκευής Ζάββα (τηλ. επικοινωνίας 2313302960). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει την Πέμπτη 8/6/2017 και διαρκεί μέχρι και την Δευτέρα 19/6/2017.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Παύλου Μελά στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pavlosmelas.gr , καθώς και στη «Διαύγεια».

Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναγκαίων ενεργειών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και λόγω µη επάρκειας προσωπικού του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και του Τµήµατος Συντήρησης και Πρασίνου, η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Θέρμης προχωρά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην πρόσληψη προσωπικού  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο(2) µηνών.Στο πλαίσιο υλοποίησης των αναγκαίων ενεργειών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου και λόγω µη επάρκειας προσωπικού του Τµήµατος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας και του Τµήµατος Συντήρησης και Πρασίνου, η Διεύθυνση Πρασίνου του Δήμου Θέρμης προχωρά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στην πρόσληψη προσωπικού  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο(2) µηνών.

Συγκεκριμένα η  ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου (Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου) υπέβαλε το σχετικό αίτηµα στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών για πυροπροστασία και διάφορες ενέργειες όπως:

α) προληπτικός καθαρισµός της βλάστησης σε άλση και πάρκα,
β) εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισµού της βλάστησης στη ζώνη µίξης δασών-πόλεων και οικισµών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδοµικών τους συγκροτηµάτων,
γ) συµβολή στη συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, σε συνεργασία µε τις κατά τόπους ∆ασικές Υπηρεσίες,
δ) υλοποίηση προληπτικών µέτρων που αποβλέπουν στην αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών από τη λειτουργία χώρων ανεξέλεγκτης εναπόθεσης απορριµµάτων

Το σχετικό αίτημα εγκρίθηκε κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης, την περασμένη Τρίτη 30-05-2017.

Αναλυτικά οι ειδικότητες που πρόκειται να προσληφθούν το αμέσως:

Για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου  2017, σύνολο πέντε (5) ατόμων:

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου ( UNIMOG) 2 μήνες

ΔΕ Χειριστής JCB 2 μήνες

ΔΕ Οδηγός Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ) 2 μήνες

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 2 μήνες

Για το δίμηνο Αυγούστου-Σεπτεμβρίου  2017, σύνολο πέντε (5) ατόμων:

ΔΕ Οδηγός Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ) 2 μήνες

ΔΕ Χειριστής Μηχανήματος Έργου( UNIMOG) 2 μήνες

ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 3 2 μήνες

Δείτε την σχετική ανακοίνωση εδώ.

Advertisements