Ένα νέο κομμάτι πρασίνου έρχεται να προστεθεί στην Καλαμαριά, με την προσθήκη πάρκου μεταξύ των οδών Α.Παπανδρέου, Βρυούλων και Ζορμπά.

Για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών θα ληφθούν προσωρινά περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας σε τμήματα των οδών Α. Παπανδρέου και Βρυούλων, σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

α) τμήμα της οδού Παπανδρέου:

Αρχικά κατασκευάζεται το πεζοδρόμιο της οδού Α. Παπανδρέου (για μήκος 30 περίπου μέτρων πριν το σηματοδότη με την οδό Βρυούλων) χωρίς να επηρεάζεται καθόλου η κυκλοφορία στην οδό Βρυούλων. Για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών θα αποκλειστεί τμήμα του οδοστρώματος πλάτους περίπου 3,30 μ. εκ των οποίων το 1,2μ. θα χρησιμοποιηθεί ως διάδρομος διέλευσης πεζών. Κατά συνέπεια θα παραμείνει ελεύθερο πλάτος οδού 4μ. για την κίνηση των οχημάτων. Διευκρινίζεται ότι το πλάτος του οδοστρώματος που πρόκειται να καταληφθεί δεν αποτελεί λωρίδα κυκλοφορίας αλλά χώρο στάθμευσης.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτού του τμήματος (α’ φάση του έργου) είναι δέκα (10) ημέρες από την έγκριση και την απόφαση λήψης των περιοριστικών μέτρων κυκλοφορίας.

β) τμήμα της οδού Βρυούλων:

Στη συνέχεια και αφού ελευθερωθεί πλήρως το οδόστρωμα της οδού Α. Παπανδρέου θα κατασκευαστεί το πεζοδρόμιο της οδού Βρυούλων. Για την υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών θα αποκλειστεί τμήμα του οδοστρώματος πλάτους περίπου 3μ. διατηρώντας ελεύθερο πλάτος οδού 4,5μ. για την κίνηση των οχημάτων. Η διέλευση των πεζών θα γίνεται από διάδρομο πλάτους 1,5μ. που θα προβλεφθεί κατά μήκος της παρόδου του ΟΤ Γ052, ενώ για την εγκάρσια διέλευση της οδού Βρυούλων θα προβλεφθεί διάδρομος διέλευσης πεζών πλάτους 1,2μ. που θα οδηγεί στη διάβαση του οδοστρώματος της οδού Βρυούλων.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτού του τμήματος (β’ φάση του έργου) είναι είκοσι (20) ημέρες από την ολοκλήρωσης της α’ φάσης.

Οι εργασίες έχουν τη σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Θ.-Σ.Α.Σ.Θ.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΤΗΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις – προτάσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι την Τετάρτη 29/06/2016 και ώρα 14:00 π. μ. στο Γραφείο Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου, στη διεύθυνση Αγίου Νικολάου και Μικρουλέα, στο φαξ:2313/314-270 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: disym@kalamaria.gr

Κατεβάστε τα σχέδια του νέου πάρκου εδώ.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση εδώ.

Advertisements