Νέο έτος με ανακοινώσεις προσλήψεων από τον δήμο Λαγκαδά και τον δήμο Καλαμαριάς. Δείτε αναλυτικές πληροφορίες παρακάτω.

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε.-Λουτρά Λαγκαδά, που εδρεύει στα Λουτρά Λαγκαδά.

Προκήρυξη

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Καλαμαριάς κατά τη περίοδο 2015-2016, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας έως επτά (7) μήνες, συνολικό αριθμό δέκα (10) ατόμων γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητες,

• Τέσσερις (4) γυμναστές – στριες με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates, yoga, γυμναστική στην 3η ηλικία και zumba (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά). • Ένας (1) γυμναστής – στρια με ειδικότητα Tae Kwon Do , • Μία (1) γυμνάστρια με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α και εμπειρία στο kids aerobic και στην μουσικοκινητική-μοντέρνο χορό. • Δυο (2) γυμναστές -στριες με ειδικότητα κολύμβησης . • Ένας (1) γυμναστή/στρια με ειδικότητα παραδοσιακών Χορών. • Ένας (1) γυμναστή/στρια με ειδικότητα ειδική Αγωγή και εμπειρία σε εκγύμναση ατόμων με Ειδικές Ανάγκες σε πισίνα αλλά και σε αίθουσα γυμναστικής.

Τα προγράμματα θα λειτουργήσουν την περίοδο από Ιανουάριο 2016 – 31 Ιουλίου 2016. Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει σύμφωνα με την υπ’ αριθ.4843/1.2.2008 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού (ΦΕΚ 211/Β/08), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013(ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527- 08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους»

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

• Πτυχιούχοι Καθηγητές Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, με την ανάλογη ειδικότητα, όπου ζητείται. • Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 60 ετών. • Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση). • Οι υποψήφιοι θα πρέπει με την υποβολή της αίτησής τους να καταθέτουν στον φορέα σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο • (α) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. • β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. • γ) Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής , ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα δ) Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. ε) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης στ) Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος ζ) Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία η) Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεική οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για την αξιολόγηση βασικό και απαραίτητο κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η ανεργία.

Η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αριθ. 34103/21-7-08 (ΦΕΚ 1525/Β/08) και την με αριθμό 94842/24.8.2011 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1945/Β/31.8.2011), και 6666/21.03.2013 (ΦΕΚ 828/Β/09-04-2013) και με την υπ.αριθ.26869-(ΦΕΚ Β 2527-08.10.2013) με θέμα: «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους » Για το ποσοστό 20% δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο.. για όλους τους υποψηφίους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα παρακάτω δικαιολογητικά : 1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής 2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρει στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων , στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ. 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό είναι αληθή. 4. Επικυρωμένη φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα.. 5. Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας. 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 7. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος 8. Έγγραφα που να αποδεικνύουν προϋπηρεσία 9. Έγγραφα που να αποδεικνύουν πολυτεκνία ή μονογονεική οικογένεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Όπου απαιτείται). 10. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 11. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται: . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα • (μόνο για άντρες) Ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή έχει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής § Εάν επιλεγεί, θα απασχοληθεί σε Δημοτικό Γυμναστήριο ή αίθουσα γυμναστικής που θα του υποδειχτεί, σε πρωινά ή απογευματινά τμήματα § Ότι γνωρίζει και μπορεί να διδάξει το σύνολο των αντικειμένων ορθοσωμική, γυμναστική στην 3η ηλικία, aerobic, pilates, yoga και zumba (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των Π.Φ.Α. που θα εργαστούν γίνεται με το παρακάτω σύστημα κριτηρίων: Τυπικά προσόντα: Βασικό πτυχίο :βαθμός πτυχίου (οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δυο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,3) Μεταπτυχιακοί τίτλοι (Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών master:0,5 μονάδες – διδακτορικό : 1 μονάδα ) επισημαίνεται ότι θα γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δυο κατηγορίες μεταπτυχιακών και δεν θα γίνεται αθροιστική βαθμολόγησή τους. • Εμπειρία: (Το ανώτατο όριο εμπειρίας θα είναι 60 μήνες.

Για κάθε μήνα απασχόλησης στα ΠΑγΟ με μηνιαίο σύνολο ωρών 120 και άνω λαμβάνονται 0,08 μονάδες ενώ για κάθε μήνα αποδεδειγμένης απασχόλησης με μηνιαίο σύνολο ωρών μικρότερο των 120 οι μονάδες θα υπολογίζονται αρ.μηνών Χ ώρες απασχόλησης το μήνα Χ 0,08 μονάδες / 120 ). Πολυτεκνία ( βαθμολογείται με 2 μονάδες) • Ανήλικα τέκνα (0,3 μονάδες για τα δυο πρώτα ανήλικα τέκνα και 0,5 για το τρίτο ανήλικο τέκνο). • Μονογονεική οικογένεια : (0,3 μονάδες για κάθε ένα (1) τέκνο του . Λοιπά απαιτούμενα προσόντα • Κύρια κατηγορία ειδίκευσης 1 μονάδα • Δευτερεύουσα κατηγορία ειδίκευσης 0,5 μονάδες (σε περίπτωση που απαιτείται εξειδίκευση σε κατηγορία που δεν προβλέπεται στο πρόγραμμα σπουδών του αντίστοιχου τμήματος των ΑΕΙ λαμβάνονται υπόψη βεβαιώσεις σπουδών , ή εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή επιμορφώσεων στο συγκεκριμένο αντικείμενο της ανακοίνωσης.) Σημείωση: Σε περίπτωση ισοβαθμίας θα ληφθούν υπόψη :(ο χρόνος κτήσης πτυχίου, η εντοπιότητα , η αξιολόγηση του υποψηφίου από τον φορέα) σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο. Προγράμματα που αφορούν ΑΜΕΑ • Θα καταρτιστεί ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων και σε περίπτωση που δεν θα υπάρχουν υποψήφιοι με τη συγκεκριμένη ειδίκευση θα προσληφθούν ΠΦΑ με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Οι Π.Φ.Α. προσλαμβάνονται και απασχολούνται στα Π.Α.γ.Ο., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι και 8 μήνες. Οικονομικοί Όροι Απασχόλησης. Ι) Στα Π.Α.γ.Ο προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α., με δικαίωμα να εργασθούν ως τη συμπλήρωση του αριθμού των 30 ωρών σε έναν ή περισσότερους φορείς. ΙΙ) Όσοι επιλέγονται να εργαστούν στα προγράμματα με τη διαδικασία τύπου 2 υπογράφουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, μέχρι και 8 μήνες, με την Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης.

ΕΠΙΛΟΓΗ -ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την Επιτροπή Αξιολόγησης και επιλογής, που συστήθηκε με Απόφαση Δημάρχου την 16-2-2015. Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμαριάς, καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων στο Γραφείο της Αντιδημαρχίας Παιδείας Αθλητισμού Νεολαίας Πολιτισμού & Δια Βίου Μάθησης στην Πλατεία Σκρά, οδός Καραμαούνα 1 στον 3ο Όροφο, καθώς και στο γραφείο Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα(τηλ:2313/314-290) . Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στο Γραφείο Αθλητισμού, από την επομένη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα (τηλ:2313/314 290) κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την 04-01-2016 και για δέκα (10) ημέρες έως και την 13-01-2016. Η παρούσα δημοσιεύεται σε εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καλαμαριάς, στο Γραφείο της Αντιδημαρχίας Παιδείας Αθλητισμού Νεολαίας Πολιτισμού & Δια Βίου Μάθησης στην Πλατεία Σκρά, οδός Καραμαούνα 1 στον 3ο Όροφο, καθώς και στο γραφείο Αθλητισμού, στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καλαμαριάς, στην οδό Χηλής & Πλαστήρα και στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμαριάς.

Advertisements