Νέες προσλήψεις ανακοίνωσαν δήμοι του νομού Θεσσαλονίκης, για να καλύψουν τις ανάγκες υπηρεσιών τους. Δες παρακάτω τις θέσεις, καθώς και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων.

Ο Δήμος Ωραιοκάστρου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τριών (63) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (08) μηνών και συγκεκριμένα :

Κωδικός θέσης Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
101 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
(Με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 9
102 ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων
(Χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 μήνες 9
103 ΥΕ Συνοδοί Απορριμματοφόρων 8 μήνες 35
104 ΥΕ Εργατών-τριών καθαριότητας 8 μήνες 10

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2015 Δήμος Ωραιοκάστρου, Κομνηνών 76, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κ. Ανανιάδου Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2313304020) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, που αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης, δηλαδή έως και την 23/10/2015.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκειμένου για την απόδειξη της πολυτεκνίας απαιτείται απαραιτήτως η προσκόμιση:
1) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης της αρμόδιας αρχής, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) και
2) πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (ν.4316/2014 (ΦΕΚ 270/24.12.2014/τ.Α).
Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα αναγνωρίζεται το αντίστοιχο κριτήριο πολυτεκνίας.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων

24 (είκοσι τέσσερις) ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

6 (έξι) ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρου

2 (δύο) ΔΕ Μηχανικών Αυτοκινήτων

για την Δ/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Υποβολή αιτήσεων από 14/10/2015 έως 23/10/2015. Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση μίσθωσης έργου τριών -3- ΠΕ Παιδιάτρων και ενός -1- ΠΕ Παιδοψυχολόγου για την υλοποίηση του προγράμματος-έργου της ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των παιδιών προσχολικής ηλικίας που φιλοξενούνται στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΜΕ.3 και να την υποβάλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας μας ,από 14-10-2015 μέχρι και 23-10-2015, στην ακόλουθη διεύθυνση: Βασ. Γεωργίου Α’ 1, Τ.Κ. 54640, Θεσσαλονίκη, Δ/νση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Τμήμα Μητρώων και Διαδικασιών Προσωπικού, υπόψη κας Βλαχιώτη Βασιλικής.

Σημειώνεται ότι, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2313/317128 – 317116.

Αναλυτικές πληροφορίες εδώ.

Advertisements